OFERTA

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Podział nieruchomości

Celem podziału geodezyjnego jest wyodrębnienie z pierwotnej działki ewidencyjnej co najmniej dwóch nowych działek bez zmiany jej dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Ze względu na przeznaczenia terenu wyróżnia się podziały na terenach rolnych i leśnych oraz podziały na terenach zurbanizowanych.

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, stanowiącej dowód przeprowadzonych czynności.

Rozgraniczenie wykonuje się wówczas, kiedy nie istnieją odpowiednie dane geodezyjne do jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych, lub gdy powstał spór co do przebiegu linii granicznych między właścicielami sąsiednich nieruchomości, lub też gdy istnieje rozbieżność pomiędzy stanem prawnym i faktycznym na gruncie.

Wznowienie granic

Celem wznowienia granic jest przywrócenie przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych, zgodnie ze stanem prawnym określonym w dokumentach istniejących dla danej nieruchomości.

Wyznaczenie punktów granicznych

Wyznaczenie punktów granicznych ma na celu zastabilizowanie w terenie punktów granicznych, które zostały zamarkowane we wcześniejszym postępowaniu, np. podziałowym. Nieruchomość musi posiadać granice prawne określone w odpowiednich dokumentach.

Mapa do celów prawnych

Firma MOGEO sporządza również mapy służące do czynności prawnych tj.: mapy do celów regulacji stanów prawnych nieruchomości, mapy do założenia księgi wieczystej dla nieruchomości, mapy z projektem podziału, mapy do celów sądowych, mapy do celów opiniodawczych itd.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Celem pomiaru sytuacyjno-wysokościowego jest określenia położenia szczegółów terenowych w Państwowym Systemie Odniesień Przestrzennych. Wyniki tych pomiarów służą np. do sporządzenia fragmentu mapy zasadniczej, gdy na danym obszarze brak takiego opracowania.

Aktualizacja mapy

Aktualizacja mapy polega na weryfikacji oraz uaktualnieniu treści mapy zasadniczej / sytuacyjno-wysokościowej, będącej częścią Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do stanu istniejącego na gruncie. Wynikiem pracy jest sporządzenie mapy do celów projektowych.

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to podstawowe opracowanie, posiadające odpowiednią treść oraz klauzule. Mapa do celów projektowych jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji każdej inwestycji.

Nasza firma oferuje zarówno sporządzenie dokumentacji w postaci papierowej, jak również wektorowej.

Tyczenie budynku

Tyczenie budynku ma na celu określenie położenia głównych osi konstrukcyjnych budowli/budynku lub dowolnych ich elementów. Tyczenie pozwala na realizację inwestycji zgodnie z prawem, w odpowiednich odległościach od istniejących budynków i sąsiednich nieruchomości.

Pomiary powykonawcze sieci

Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu oraz ich obiekty towarzyszące wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna odbywać się jeszcze w wykopie, przed zasypaniem.

Celem inwentaryzacji powykonawczej jest uaktualnienie położenia sieci uzbrojenia terenu w bazie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz określenie poprawności realizacji projektu.

Pomiary powykonawcze przyłączy

Wszystkie elementy sieci uzbrojenia terenu oraz ich obiekty towarzyszące wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która powinna odbywać się jeszcze w wykopie, przed zasypaniem.

Celem inwentaryzacji powykonawczej jest uaktualnienie położenia sieci uzbrojenia terenu w bazie Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu oraz określenie poprawności realizacji projektu.

Pomiary powykonawcze budynków

Po realizacji inwestycji budowlanej wymagany jest pomiar powykonawczy budynku.

Celem tego pomiaru jest zaktualizowanie mapy zasadniczej oraz bazy Ewidencji Gruntów i Budynków.

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

792 902 333
kontakt@mogeo.pl