OFERTA
AKTUALIZACJA MAPY

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
AKTUALIZACJA MAPY

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Aktualizacja mapy

Aktualizacja mapy polega na weryfikacji oraz uaktualnieniu treści mapy zasadniczej / sytuacyjno-wysokościowej, będącej częścią Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, do stanu istniejącego na gruncie. Wynikiem pracy jest sporządzenie mapy do celów projektowych.

  Opis usługi

Aktualizacja mapy – są to czynności, które mają na celu doprowadzenie treści mapy zasadniczej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficzny, do zgodności z istniejąca sytuacją terenową.

Mapa zasadnicza – według obowiązującej definicji to – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów.

Mapę zasadniczą tworzy się na podstawie baz danych:

 • Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB)
 • Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
 • Państwowego Rejestru Granic (PRG)
 • Państwowego Rejestru Podstawowych Osnów Geodezyjnych (PRPOG)
 • Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500)
 • Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)

Mapa zasadnicza powinna być prowadzona w postaci wektorowej topologicznej, gdzie każdy element mapy posiada określone położenie, symbol, unikalny identyfikator oraz szereg atrybutów określających jego unikatowe cechy.

Aktualizacja mapy zasadniczej wykonywana jest przez uprawnionego geodetę, zazwyczaj w celu opracowania aktualnej mapy do celów projektowych. W celu doprowadzenia treści mapy zasadniczej do zgodności z istniejącą sytuacją terenową geodeta wykonuje w terenie pomiar sytuacyjno-wysokościowy.

Na długość realizacji zlecenia przede wszystkim wpływają:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • powierzchnia terenu objętego pomiarem
 • gęstość występowania szczegółów terenowych

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zasięg opracowania

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Porównanie mapy z terenem, wykonanie niezbędnych pomiarów i czynności terenowych
 5. Opracowanie wyników pomiaru, skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapę do celów projektowych

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl