OFERTA
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to podstawowe opracowanie, posiadające odpowiednią treść oraz klauzule. Mapa do celów projektowych jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę oraz do realizacji każdej inwestycji.

Nasza firma oferuje zarówno sporządzenie dokumentacji w postaci papierowej, jak również wektorowej.

  Opis usługi

Mapa do celów projektowych  – jest to opracowanie kartograficzne, niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej w Polsce, wymagającej pozwolenia na budowę. Mapa do celów projektowych powstaje najczęściej na bazie aktualnej mapy zasadniczej, przyjętej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Mapa ta może być sporządzona w postaci papierowej lub w postaci mapy numerycznej (cyfrowej). 

Mapa do celów projektowych poza treścią mapy zasadniczej (łącznie z granicami władania/własności), zawiera:

 • oznaczenie terenów o różnym przeznaczeniu, linie zabudowy, osie ulic, dróg – jeżeli zostały ustalone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowani Terenu
 • położenie zieleni wysokiej oraz wyszczególnienie pomników przyrody
 • usytuowanie innych obiektów i szczegółów wskazanych przez projektanta
 • odpowiednie klauzule 

Skalę mapy do celów projektowych dostosowuje się do rodzaju i wielkości obiektu. Przyjmuje się zasady:

 • dla działek budowlanych – skala nie mniejsza niż 1:500
 • dla zespołów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego – skala nie mniejsza niż 1:1000
 • dla rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi – skala 1:2000 

Zakres opracowania mapy do celów projektowych powinien obejmować teren  inwestycji oraz otaczający pas,  co najmniej 30m (tzw. „kołnierz opracowania”). 

 Firma MOGEO oferuje wykonywanie map do celów projektowych zarówno w postaci analogowej (papierowej), jak i w postaci mapy numerycznej (cyfrowej), zapisanej w dowolnym formacie określonym przez zleceniodawcę. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • powierzchnia terenu objętego pomiarem
 • gęstość występowania szczegółów terenowych

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zasięg opracowania

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Porównanie mapy z terenem, wykonanie niezbędnych pomiarów i czynności terenowych
 5. Redakcja mapy, skompletowanie operatu technicznego oraz przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapę do celów projektowych

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl