OFERTA
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Podział nieruchomości

Celem podziału geodezyjnego jest wyodrębnienie z pierwotnej działki ewidencyjnej co najmniej dwóch nowych działek bez zmiany jej dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego.

Ze względu na przeznaczenia terenu wyróżnia się podziały na terenach rolnych i leśnych oraz podziały na terenach zurbanizowanych.

  Podział rolny

Podział na terenach rolnych i leśnych (tzw. „podział rolny”) dotyczy  nieruchomości przeznaczonych w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego na cele rolne i leśne, bądź w razie braku planów  wykorzystywanych na cele rolne i leśne. 

Nieruchomość wykorzystywana na cele rolne i leśne to nieruchomość ujawniona w Ewidencji Gruntów i Budynków jako użytki rolne, leśne, zadrzewione, zakrzewione oraz użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli wchodzą w skład nieruchomości rolnych i nie ustalono dla nich Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

W celu podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, należy uzyskać z odpowiedniego Urzędu Gminy zaświadczenie, że zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dana nieruchomość jest przeznaczona na cele produkcji rolnej lub leśnej (lub w razie braku planu, że nieruchomość jest wykorzystywana na cele rolne lub leśne).

Podział nieruchomości rolnej/leśnej  dokonuje się na wniosek i koszt właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, użytkownika, posiadacza samoistnego lub innej osoby mającej interes prawny. Przy podziale nieruchomości rolnej nie jest wymagana decyzja Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta zatwierdzająca ten podział. W wyniku podziału nieruchomości rolnej mogą zostać wydzielone tylko działki ewidencyjne o powierzchni większej niż 0.3000 ha.

Wydzielenie działki ewidencyjnej, położonej na terenach przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele rolne i leśne, o powierzchni mniejszej od 0.3000 ha jest możliwe (zgodnie z art. 93 ust. 2a Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) pod warunkiem, że wydzielona działka zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W tym przypadku musi zostać wydana Decyzja Podziałowa przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta, w której zostanie określony termin przeniesienia praw do wydzielonych działek gruntu (maksymalnie 6 miesięcy od dnia, w który decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna).

Postępowanie podziałowe na terenach rolnych i leśnych charakteryzuje zdecydowanie krótszy czas realizacji, niż w postępowaniu podziałowym na terenach przeznaczonych do zabudowy. Na długość realizacji zlecenia przede wszystkim wpływają:

 • stan granic zewnętrznych oraz powierzchnia dzielonej nieruchomości
 • ilość wydzielanych działek ewidencyjnych
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym 

Firma MOGEO oferuje najwyższą jakość usług oraz najkrótszy czas realizacji zlecenia.

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki, koncepcja podziału
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu – pobrane z Urzędu Gminy
 • Oświadczenie właściciela – o braku warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Wykonanie wstępnego projektu podziału, zatwierdzenie przez właściciela nieruchomości
 5. Realizacja czynności terenowych – ustalenie przebiegu istniejących granic nieruchomości i zamarkowanie nowych punktów granicznych
 6. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia granic nieruchomości i utrwalenia nowych punktów granicznych właścicieli nieruchomości zainteresowanych
 7. Okazanie granic zainteresowanym stronom i sporządzenie protokołu z przyjęcia przebiegu granic i utrwalenia nowych punktów granicznych.
 8. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 9. Przekazanie zleceniodawcy dokumentacji prawnej

  Podział na terenach budowlanych

Podział na terenach budowlanych (tzw. „podział z decyzją”) jest to postępowanie administracyjne dotyczące terenów miejskich i wiejskich zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych w Planach Zagospodarowania Przestrzennego na cele zabudowy. 

Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta zatwierdzającej podział nieruchomości, przedstawiony w dołączonej do decyzji odpowiedniej dokumentacji geodezyjno-prawnej.

Kiedy można dokonać podziału na terenach przeznaczonych na cele zabudowy?

 • Podziału można dokonać tylko, gdy jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, lub w wypadku tego planu z Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu lub przepisami odrębnymi (jeżeli nieruchomość leży na terenie nieobjętym obowiązkiem sporządzenia tego planu). Zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu opiniuje właściwy organ (Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta) w formie postanowienia, na który przysługuje zażalenie (w ciągu 7 dni)
 • Każda wydzielona działka ewidencyjna musi posiadać dostęp do drogi publicznej (również w postaci służebności)
 • Niezależnie od ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, a w przypadku braku planu niezależnie od Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, podziału nieruchomości można dokonać w celu:
  •  zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami (wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę), jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków
  • wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
  • wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
  • realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami lub z odrębnych ustaw
  • realizacji przepisów dotyczących przekształcania własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji drogi publicznej
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o lokalizacji linii kolejowej
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
  • wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
  • wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.
 • W przypadku, gdy o podziale rozstrzyga sąd, nie wydawana jest decyzja podziałowa

Podział nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy  dokonuje się na wniosek i koszt właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, użytkownika, posiadacza samoistnego lub innej osoby mającej interes prawny.

Postępowanie podziałowe na terenach przeznaczonych pod zabudowę charakteryzuje nieco dłuższy czas realizacji, niż w postępowaniu podziałowym na terenach rolnych i leśnych. Na długość realizacji zlecenia przede wszystkim wpływają:

 • powierzchnia dzielonej nieruchomości
 • ilość wydzielanych działek ewidencyjnych
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym

 Firma MOGEO oferuje najwyższą jakość usług oraz najkrótszy czas realizacji zlecenia.

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu – pobrane z Urzędu Gminy
 • Plan Miejscowy/Warunki zabudowy – pobrane z Urzędu Gminy

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Sporządzenie wstępnego projektu podziału, zatwierdzenie przez właściciela nieruchomości, złożenie wniosku
 5. Wydanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta  Miasta Postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału
 6. Realizacja czynności terenowych – ustalenie granic nieruchomości i zamarkowanie nowych punktów granicznych
 7. Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości zainteresowane strony
 8. Okazanie granic stronom i sporządzenie protokołu z czynności przyjęcia przebiegu granic
 9. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 10. Przekazanie dokumentacji do Urzędu Gminy w celu wydania decyzji podziałowej
 11. Wydanie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta  Miasta decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 12. Wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków
 13. Przekazanie zleceniodawcy dokumentacji prawnej

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl