OFERTA
POMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKÓW

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
POMIARY POWYKONAWCZE BUDYNKÓW

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Pomiary powykonawcze budynków

Po realizacji inwestycji budowlanej wymagany jest pomiar inwentaryzacyjny budynku. Celem tego pomiaru jest zaktualizowanie Ewidencji Gruntów i Budynków oraz mapy zasadniczej.

  Opis usługi

Wszystkie budynki, które wymagają wydania pozwolenia na budowę automatycznie podlegają obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej. Pomiar inwentaryzacyjny polega zaktualizowaniu treści mapy zasadniczej o nowe elementy. Z pomiaru inwentaryzacyjnego sporządzana jest dokumentacja, która umożliwia wprowadzenie zmian do Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Ksiąg Wieczystych. 

Firma MOGEO oferuje wykonywanie inwentaryzacji budynku oraz podziemnych, naziemnych i nadziemnych elementów sieci uzbrojenia terenu. Na długość realizacji zlecenia mają wpływ:

 • okres oczekiwania na materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego i jakość tych materiałów
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym
 • ilość elementów podlegających inwentaryzacji
 • gęstość występowania szczegółów terenowych

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Projekt zagospodarowania terenu

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w odpowiednim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Wykonanie pomiarów terenowych, określenie zgodności z projektem
 5. Redakcja map, skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 6. Przekazanie dokumentacji dla zleceniodawcy – mapy po inwentaryzacji

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl