OFERTA
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu granic nieruchomości poprzez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji, stanowiącej dowód przeprowadzonych czynności.

Rozgraniczenie wykonuje się wówczas, kiedy nie istnieją odpowiednie dane geodezyjne do jednoznacznego określenia położenia punktów granicznych i przebiegu linii granicznych, lub gdy powstał spór co do przebiegu linii granicznych między właścicielami sąsiednich nieruchomości, lub też gdy istnieje rozbieżność pomiędzy stanem prawnym i faktycznym na gruncie.

  Opis usługi

Rozgraniczenia można dokonać tylko pomiędzy nieruchomościami, a nie pomiędzy ich częściami, wydzielonymi do odrębnego użytkowania przez poszczególnych współwłaścicieli z tytułu udziału we własności, ponieważ te części nie są odrębnymi przedmiotami nieruchomości. 

Rozgraniczenie może odbywać się w postępowaniu administracyjnym (na podstawie Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) lub sądowym. Rozgraniczenie w trybie sądowy jest przeprowadzane gdy:

 • po przeprowadzeniu postępowania w trybie administracyjnym nie istnieją odpowiednie dowody dające podstawę do ustalenia przebiegu granic i pomiędzy stronami nie doszło do zawarcia ugody
 • przed sądem toczy się sprawa o własność lub wydanie nieruchomości (lub jej części) 

Zazwyczaj najpierw odbywa się postępowanie w trybie administracyjnym, a dopiero później, w przypadku braku ugody, w trybie sądowym. 

Postępowanie rozgraniczeniowe zostaje wszczęte na wniosek strony, złożony do Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta. We wniosku należy zamieścić prośbę o rozpoczęcie postępowania rozgraniczeniowego, odpowiednio umotywowaną. 

Stroną w postępowaniu rozgraniczeniowym mogą być osoby fizyczne/prawne oraz państwowe/samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje społeczne, jednostki bez osobowości prawnej. Interes prawny strony musi być obiektywnie oparty na przepisach prawnych. Stroną mogą być:

 • właściciel/użytkownik wieczysty (jeżeli żądanie rozgraniczenia ma na celu zachowanie wspólnego prawa)
 • posiadacz samoistny, jeżeli przemawia za nim domniemanie posiadania, zgodne ze stanem prawnym
 • posiadacz zależny: użytkownik, dzierżawca, najemca, który korzysta z określonej powierzchni gruntu
 • ustaleni przez sąd spadkobiercy wymienionych osób 

Dokumentacja mająca moc dowodową w postępowaniu rozgraniczeniowym to dokumentacja geodezyjna, przyjęta do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, spełniające warunki:

 • stanowią całość lub część operatu pomiarowego
 • zawierają podpisy wykonawcy prac, datę sporządzenia (lub posiadają możliwość ustalenia tych informacji)
 • można stwierdzić, ze te dokumenty zostały sporządzone w wyniku pomiaru na gruncie i służyły do wykonania mapy nieruchomości
 • zostały sporządzone przez osobę uprawnioną 

Zasady ustalania granic. Geodeta podczas rozgraniczenia nieruchomości ustala stan prawny / granice prawne w następującej kolejności:

 • W oparciu o stan prawny nieruchomości, wynikający z tytułów prawa własności. Geodeta wykorzystuje zebrane dokumenty prawne i techniczne. Zostaje wówczas wyłączona możliwość jednoczesnego ustalenia granicy według znaków i śladów granicznych lub zgodne oświadczenia stron
 • Jeżeli na podstawie zebranych dokumentów prawnych nie można określić granic prawnych, wtedy granicę ustala się na podstawie ostatniego spokojnego stan posiadania, z uwzględnieniem widocznych na gruncie znaków i śladów oraz istniejących map i innych dokumentów
 • Kiedy niemożliwe jest określenie ostatniego spokojnego stanu posiadania, przebieg granic ustala się w oparciu o oświadczenie stron lub jednej ze stron
 • W przypadku braku podstaw do ustalenia granic na podstawie dokumentów, śladów, znaków granicznych, przy istniejącym sporze pomiędzy stronami i sprzeczności ich oświadczeń geodeta namawia strony do zawarcia ugody, przedstawiając stronom wszelkie dowody i argumenty zaproponowanym przebiegiem granicy. Geodeta informuje strony o ewentualnych możliwościach zakończenia postępowania oraz o tym, że sprawa może zostać skierowana do sądy, w przypadku braku zawarcia ugody pomiędzy stronami. 

W wyniku rozgraniczenia zostaje wydana przez starostę jedna z poniższych decyzji:

 • o rozgraniczeniu – jeżeli granica wskazana przez geodetę została zaakceptowana przez strony
 • o umorzeniu postępowania wobec zawarcia aktu ugody przed geodetą (ugoda ma moc ugody sądowej)
 • o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do Sądu Powszechnego – jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody 

Czas realizacji rozgraniczenia nieruchomości  zależy głównie od:

 • ilości spornych punktów granicznych / długości linii granicznych
 • powierzchni nieruchomości
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym 

Firma MOGEO oferuje najwyższą jakość usług oraz najkrótszy czas realizacji zlecenia.

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Sporządzenie wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego
 5. Wydanie przez Gminę postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego
 6. Czynności terenowe – ustalenie przebiegu granic nieruchomości i zamarkowanie granic
 7. Wezwanie na grunt stron postępowania rozgraniczeniowego
 8. Okazanie granic zainteresowanym stronom i sporządzenie protokołu granicznego
 9. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w ODGiK
 10. Wydanie przez Gminę decyzji rozgraniczeniowej
 11. Przekazanie zleceniodawcy dokumentacji prawnej

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl