OFERTA
WZNOWIENIE GRANIC

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

OFERTA
WZNOWIENIE GRANIC

Sprawdź naszą pełną ofertę. Masz pytania? Skontaktuj się z nami

 Wznowienie granic

Celem wznowienia granic jest przywrócenie przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych, zgodnie z istniejącym stanem określonym w dokumentach prawnych danej nieruchomości.

  Opis usługi

Wznowienie granic polega na geodezyjnym odtworzeniu obowiązującego przebiegu linii granicznych i położenia punktów granicznych zgodnie ze stanem zapisanym w odpowiednich dokumentach, mających moc prawną. W wyniku wznowienia punkty graniczne zostają oznaczone na gruncie znakami granicznymi. 

Jeżeli nie istnieją odpowiednie dokumenty określające stan prawny nieruchomości lub gdy podczas czynności okazania granic powstanie spór co do przebiegu linii granicznych pomiędzy stronami postępowania, należy wówczas przeprowadzić postępowanie rozgraniczeniowe. Wznowienia granic wykonuje się według pierwotnych miar, wykorzystując te same technologie i tę samą kolejność przeprowadzania pomiarów. 

Stan prawny nieruchomości to zbiór wszystkich praw przysługujących różnym podmiotom do określonej nieruchomości, ujawnionych w Księdze Wieczystej na mocy odpowiednich dokumentów prawnych takich jak: akty notarialne, ostateczne decyzje administracyjne, prawomocne orzeczenia sądowe, akty nadania ziemi, akty własności ziemi itd. Wyróżnia się stan prawny ujawniony – czyli wynikający z treści Księgi Wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz stan prawny rzeczywisty – wynikający z treści aktualnych dokumentów. Stan prawny może zostać przypisany tylko do oznaczonej nieruchomości. 

Granica prawna nieruchomości – geodezyjna, jednoznacznie określona granica danej nieruchomości, czyli wyznaczona, zastabilizowana oraz pomierzona na gruncie granica, dla której sporządzono operat techniczny przyjęty do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz dla której istnieje ostateczna decyzja administracyjna, uchwala lub prawomocne orzeczenie sądowe. Granice prawne ustala się tylko raz. Granice prawne powstają w następujących postępowaniach:

 • rozgraniczeniu nieruchomości
 • podziale nieruchomości
 • scaleniu i wymianie gruntów
 • scaleniu i podziale nieruchomości
 • w postępowaniach sądowych, administracyjnych, wykorzystujących dokumenty prawne
 • przy zakładanie Ewidencji Gruntów i Budynków / Katastru Nieruchomości 

Czas realizacji wznowienia granic  zależy głównie od:

 • ilości wznawianych punktów granicznych / długości linii granicznych
 • powierzchni nieruchomości
 • jakość istniejącej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, znajdującej się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym 

Firma MOGEO oferuje najwyższą jakość usług oraz najkrótszy czas realizacji zlecenia.

  Niezbędne dane i dokumenty

 • Lokalizacja nieruchomości: gmina, miejscowość/obręb, nr działki
 • Określenie wznawianych punktów granicznych

  Etapy pracy

 1. Przyjęcie zlecenia
 2. Zgłoszenie pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 3. Analiza materiałów wyjściowych
 4. Czynności terenowe – odtworzenie położenia i zamarkowanie punktów granicznych
 5. Zawiadomienie stron o czynnościach wznowienia punktów granicznych
 6. Okazanie granic zainteresowanym stronom, stabilizacja wznawianych punktów i sporządzenie protokołu wznowienia punktów granicznych
 7. Skompletowanie operatu i przekazanie do kontroli w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

MOGEO Geodezja Olsztyn
ul. Kanta 42A/18
10-691 Olsztyn

kontakt@mogeo.pl